Benvinguts al blog de la Societat de Pescadors Esportius de l'Alt Empordà

Blog de la Societat de Pescadors Esportius de l'Alt Empordà

dissabte, 6 de març de 2010

ORDRE DE VEDES 2010 – OBERTURA DE LA PESCA DE LA TRUITA EL DIA 13 DE MARÇ

DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE


RESOLUCIÓ MAH/528/2010, de 23 de febrer, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l'activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2010. (Pàg.17153)
________________________________________________________________________________

RESOLUCIÓ


MAH/528/2010, de 23 de febrer, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l'activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2010.

La Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, preveu que el Pla d'ordenació de la pesca en aigües continentals és l'instrument tècnic que haurà d'establir la classificació dels diferents trams i masses d'aigua a efectes de la pesca i també la determinació de les espècies pescables. La disposició final primera d'aquesta Llei preveu que mentre no s'aprovi el Pla indicat i el reglament de desplegament de la Llei, es continua aplicant la normativa estatal en matèria de pesca fluvial i l'Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s'estableixen les espècies objecte de pesca i es fixen el períodes hàbils i les normes generals ralacionades amb la pesca a aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2003, i altres ordres subsegüents.

D'acord amb el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, i la resta de normativa aplicable, es fixen, mitjançant aquesta Resolució, les espècies objecte de pesca, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot exercir la pesca continental per a la temporada 2010.

El Consell de Pesca Continental de Catalunya i els consells territorials de Pesca han informat sobre el projecte, d'acord amb el que estableixen els articles 4 i 6 del Decret 182/1987, de 19 de maig.

A proposta de la Direcció General del Medi Natural,

Resolc:

.1 Espècies objecte de pesca i mides mínimes

Les espècies que poden ser objecte de pesca a les aigües continentals de Catalunya a la temporada 2010 i les seves dimensions mínimes són les que figuren a l'annex 1 de l'Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s'estableixen les espècies objecte de pesca i es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2003 (DOGC núm. 3838, de 7.3.2003), amb les excepcions següents:

a) La mida mínima de la truita comuna (Salmo trutta) és de 22 cm.

b) Les espècies piscícoles al·lòctones han de ser sacrificades en el moment de la seva captura sigui quina sigui la seva mida, llevat de la carpa (Cyprinus carpio) que es pesca en la modalitat sense mort i la truita irisada (Oncorhyncus mykiss) pescada en les zones de pesca controlada intensiva.

.2 Períodes hàbils de pesca

2.1 Segons les espècies.

a) Salmònids:


Període hàbil general: des del 13 de març fins al 31 d'agost, ambdós inclosos.

Masses d'aigua d'alta muntanya detallades a l'annex 4: des del 15 de maig fins al 30 de setembre, ambdós inclosos. A les masses d'aigua d'alta muntanya, les masses d'aigua artificials (embassaments) i les masses d'aigua aïllades de la xarxa fluvial, la pesca de l'1 al 30 de setembre serà en la modalitat sense mort, a excepció de les zones de pesca controlada intensiva.

Masses d'aigua en règim especial en zona de truites: període hàbil general.

Masses d'aigua en règim especial fora de la zona de truites i zones de pesca controlada intensiva: tot l'any.

Zones de pesca controlada sense mort i zones lliures sense mort (excepte les incloses en aigües d'alta muntanya): des del 13 de març fins al 30 de setembre, ambdós inclosos.

b) Altres espècies d'aprofitament piscícola:

Si viuen en aigües incloses en zona de truites: el període hàbil de pesca és el corresponent al dels salmònids. Se n'exceptuen els embassaments d'Oliana, Sant Ponç, Sant Antoni, Canelles i Santa Anna, en els quals el període hàbil d'altres espècies d'aprofitament piscícola és tot l'any.

Si viuen en aigües no incloses en zona de truites, el període hàbil de pesca és tot l'any.

Es consideren zones de truites les que figuren a l'annex 3 de l'Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, abans esmentada.

2.2 Rius que limiten amb la Comunitat Autònoma d'Aragó.

a) Noguera Ribagorçana des del límit del terme municipal de Vielha fins al pont del poble d'Albesa:

Aigües d'alta muntanya: des del 15 de maig fins al 30 de setembre, ambdós inclosos.

Zona de truites: des del 13 de març fins al 31 d'agost, ambdós inclosos.

b) Embassament de Riba-roja i els seus afluents: el període hàbil es fixa al Pla tècnic de gestió piscícola.

.3 Modalitats de pesca i límit màxim de captures

S'estableix un límit de captures per a la truita comuna (Salmo trutta) de dos exemplars per pescador i dia per a les zones de pesca lliure, quatre exemplars per pescador i dia per a les zones de pesca controlada i sis exemplars per pescador i dia a les zones de pesca controlada intensiva. Pel que fa a la truita irisada (Oncorhyncus mykiss), s'estableix un límit de sis captures per pescador i dia per a les zones de pesca controlada intensiva.

S'autoritza un límit màxim de vuit captures per pescador i dia de les espècies llobarro (Dicentrarchus labrax), llissa vera (Chelon labrosus), llissa calua (Liza ramada), llissa petita (Liza saliens), llissa llobarrera (Mugil cephalus) i llissa galta roja (Liza aurata), per a totes les zones de pesca controlada, zones de pesca controlada intensiva i zones de pesca lliure.

La pesca de les espècies anguila (Anguilla anguilla), barb comú (Barbus graellsii), barb de muntanya (Barbus meridionalis), bagra comuna (Squalius laietanus) i madrilla (Parachondrostoma miegii) s'ha de practicar amb la modalitat sense mort.

En les zones de pesca controlada de ciprínids en què sigui present la truita comuna, la pesca d'aquesta espècies només es pot efectuar en la modalitat sense mort.

No es permet mantenir les captures en viu en xarxes un cop pescades, amb l'excepció dels concursos de pesca i els entrenaments previs a aquests, sempre que s'acrediti que s'està autoritzat per a la pràctica esportiva de competició.

4 Hams

Per a la pesca de la truita amb esquer natural només es podran emprar hams amb una numeració compresa entre el núm. 1 i el núm. 7.

Sempre que es pesqui amb esquer natural, s'han de fer servir hams sense mort o amb l'arponet completament esclafat, a excepció de les zones de pesca controlada intensiva i les competicions oficials de ciprínids.

5 Esquers

Als efectes del que disposa l'article 11.9, segon paràgraf, de l'Ordre MAB/91/2003, es consideren esquers artificials les culleretes, les nimfes, mosques, peixos o animals imitats o simulats i qualsevol altre de similar naturalesa.En aigües declarades com a zona de truites i zones de pesca controlada de salmònids, l'ús d'esquers artificials únicament s'autoritza amb aparells amb un ham simple, a excepció de les zones de pesca controlada intensiva.

Excepcionalment, es permet l'ús d'esquer natural mitjançant hams sense arponet o amb arponet completament esclafat a les zones de pesca controlada NR-018, NP-032, NP-034, NP-069a, NP-070a i NP-071.

En les zones de ciprínids es prohibeix l'ús de peixos i mol·luscs vius o morts com a esquer.

.6 Prohibició de pescar en trams afectats per concursos de pesca

D'acord amb el previst a l'article 40.4 de la Llei 22/2009, de 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, en els trams en què es dugui a terme una competició esportiva autoritzada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, resta prohibida la pesca als pescadors no inscrits en la competició fins a la finalització d'aquesta. En el cas que la competició tingui lloc en una zona de pesca lliure sense mort, la zona ha d'estar correctament senyalitzada abans de començar la competició.

.7 Habilitacions de les llicències exemptes de pagament de taxa

D'acord amb la modificació de la taxa per a la llicència de pesca recreativa, feta per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, les llicències de pesca recreativa exemptes de pagament de taxa atorguen les habilitacions següents:

a) La llicència de pesca recreativa per a persones menors de 14 anys (RM) i la llicència de pesca recreativa per a persones amb incapacitat permanent total o absoluta (RD) habiliten per exercir la pesca en les zones de pesca controlada sense mort.

Les persones menors de 14 anys que disposin d'una llicència d'una modalitat diferent de la llicència de pesca recreativa per a menors de 14 anys (RM) poden demanar la substitució de la llicència als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i habitatge, a les Oficines Comarcals del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (excepte el Segrià) o als Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (excepte Lleida).

b) La llicència de pesca recreativa per a persones jubilades (RJ) habilita per exercir la pesca en les zones de pesca controlada sense mort, de dilluns a dijous, llevat de festius i vigílies de festius. Se n'exceptuen les zones de pesca controlada intensiva.

8 Refugis de pesca

Es fixen els refugis de pesca que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució. En els refugis de pesca no es pot practicar la pesca.

.9 Zones lliures de pesca sense mort

Es fixen les zones lliures de pesca sense mort que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.10 Zones de reserva genètica de truites

Les zones de reserva genètica de truites són conques tancades en les quals les poblacions de truites són autòctones a causa del fet que els seus individus presenten característiques genètiques pròpies. A l'annex 3 s'assenyalen els trams que tenen la consideració de zona de reserva genètica de truita.La pesca a les zones lliures incloses en les zones de reserva genètica de truites es practica en la modalitat sense mort.

A la vall de Camprodon, comarca del Ripollès, les zones lliures de pesca sense mort dins la reserva genètica de truites són les del punt 3 al 8 de la conca del Ter de l'annex 2 d'aquesta Resolució. La resta de zones lliures dins la reserva genètica són amb mort i es podran emprar tots els esquers autoritzats per a la truita, amb un límit de dues captures de més de 22 cm per pescador i dia.

11 Difusió de la relació de zones de pesca controlada

Es farà la publicitat i la difusió necessàries per informar sobre la relació de zones de pesca controlada existents per a aquesta temporada. Entre d'altres, la relació es pot consultar als serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge, al web de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat/dmah/pesca) i als llocs d'expedició de llicències de pesca recreativa.

12 Règim piscícola aplicable a Era Val d'Aran

A Era Val d'Aran, d'acord amb el Decret 150/1999, d'1 de juny, de transferència de serveis i funcions de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Era Val d'Aran en matèria de restauració hidrologicoforestal, fauna, espais inclosos al Pla d'espais d'interès natural, artesania alimentària i sobre l'ampliació dels traspassos d'aprofitaments forestals, pesca fluvial, circulació motoritzada i prevenció d'incendis forestals, l'activitat piscícola és regulada pel Pla de Pesca de la Val d'Aran, que és aprovat pel Consell General d'Aran.

13 En tot el no previst en aquesta Resolució és d'aplicació la regulació de l'Ordre MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s'estableixen les espècies objecte de pesca i es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2003 (DOGC núm. 3838, de 7.3.2003), modificada per l'Ordre MAB/306/2003, de 18 de juny (DOGC núm. 3921, de 2.7.2003).

Les referències de les ordres esmentades a la Direcció General d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental i a la Direcció General de Boscos i Biodiversitat s'han d'entendre fetes a la Direcció General del Medi Natural.Barcelona, 23 de febrer de 2010

Francesc Baltasar i Albesa

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

Annex 1Refugis de pesca

Quan no s'especifica d'una altra manera, el refugi és la conca sencera. Quan només s'indica el límit inferior, el refugi és tota la conca aigua amunt d'aquest límit. En cas de dubte entre els límits d'un refugi i una zona de pesca controlada prevalen els del primer, d'acord amb aquest annex.

Conca

Corrent d'aigua. Tram afectat o límit inferior/límit superior.

Conca de la Muga

1. Orlina. Límit dels termes municipals d'Espolla i de Rabós (Alt Empordà).
2. Anyet i riera de Mirapols. Aiguabarreig de la riera de Mirapols (exclosa la zona de pesca controlada).
4. Riera de can Nou o d'en Parada. Aiguabarreig amb la Muga.
5. Torrent del Cros. Aiguabarreig de l'Arnera.
6. Riera de Fraussa i Ardenya. Aiguabarreig de l'Arnera/nucli urbà de Maçanet de Cabrenys.
7. Muga i Riera Major. Aiguabarreig de la Riera Major.
8. Riu Anyet. Tallafocs militar/pont dels Solers.

Aiguamolls de l'Empordà
1. Reserves naturals integrals.
2. Sèquia del Molí (terme municipal de Castelló d'Empúries). Límit de reserva natural integral/carretera de Fortià a Castelló d'Empúries.
3. Rec Sirvent (Alt Empordà). Límit de la reserva natural integral/pont a Baseia.

Conca del Fluvià

1. Fluvià-Caramany. Reserva natural de l'illa de Caramany (Sant Pere Pescador).
2. Riera de Beget. Població de Beget. Molí d'en Bordes/molí d'en Nicot.
3. Fluvià. Aiguabarreig del Gurn (exclòs).
4. Fluvià (marge esquerre). Des de la zona maritimoterrestre fins al canal Sirvent.
5. Canal Sirvent. Fluvià/llacuna la Massona.
6. Fluvià. Pont de Sant Miquel de Fluvià/poble de Vilajoan.
7. Fluvià. Poble de Canelles/pont de Vilert.
8. Ser. Aiguabarreig del Fluvià/aiguabarreig del Merdançà (Mieres).
9. Rec Riberal (afluent del rec Sirvent).
10. Estany de Sils (més el tram de sèquia dins la Xarxa Natura 2000)

Conca del Ter

1. Osor. Presa del llac de la font Picant/nucli urbà de Sant Hilari Sacalm.
2. Osor. Nucli urbà d'Osor.
3. Major (torrent del coll Pregon). Pont del Noguer.
4. Freser. Resclosa a la paperera de Campdevànol/pont de la Farga a Campdevànol.
5. Freser, Rigard i Segadell. Nucli urbà de Ribes de Freser (exclosa la zona de pesca controlada).
6. Freser. Aigua amunt del canal de l'Alt Freser
7. Riera de Llémena. Molí de can Turà (terme municipal de Sant Aniol de Finestres).
8. Riera de Sant Segimon. Gorg Negre.
9. Ter. Pla de la Molina.
10. Torrent de les Dous.
11. Riera d'Arçamala.
12. Torrent de Planesaigües.
13. Ter i Ritort. Al seu pas pel nucli urbà de Camprodon.
14. Ritort. Cabana d'en Barrina.
15. Torrent de la Casassa. Aiguabarreig del Ritort.
16. Coll Pregon (Clot de la Closeta). Aiguabarreig del Ritort.
17. Clot de l'Avellanosa. Aiguabarreig del Ritort.
18. Boixeda. Aiguabarreig del Ritort.
19. Torrent de Teixoneres. Aiguabarreig del Ritort.
20. Ritortell. Aiguabarreig del Ritort.
21. Torrent de la Coma d'Orri. Aiguabarreig del Ter.
22. Ter. Nucli urbà de Vilallonga de Ter. Pont Saiol/pont del Cros.
23. Ribera de Tregurà. Aiguabarreig del torrent Fontlletera.
24. Socarrats. Aiguabarreig del Ter.
25. Riu de Pastuira. Aiguabarreig del Ter.
26. Torrent de Llebró. Aiguabarreig del Ter.
27. Cal Sants (torrent de la Planella). Aiguabarreig del Ter.
28. Vinardell (torrent Gran). Aiguabarreig del Ter.
29. Espinalba. Aiguabarreig del Ter.
30. Can Beia. Aiguabarreig del Ter al pas per Creixenturri.
31. Núria. Finestrelles, l'Embut, Coma d'Eina i Noufonts. Aigua amunt de la zona de pesca controlada.
32. Torrent de les Comes Grans i de Pla de Rus (les Tres Aigües).  Aiguabarreig del Rigard.
32.1 Torrent de Pelós. Aiguabarreig del Rigard.
32.2 Toses. Aiguabarreig del Rigard.
33. Nevà. Aiguabarreig del Rigard.
34. Riera de Rocacorba (Canet). Gual de can Canet.
35. Riera Font Pomereta (Espallat). Aiguabarreig de la Riera Major.
36. Riera de l'Oratori. Aiguabarreig de Sant Segimon.
37. Sala (riera de l'Erola). Aiguabarreig de Sant Segimon.
38. Can Gat. Aiguabarreig de Sant Segimon.
39. La Ginestosa. Aiguabarreig del Ritort.
40. Torrent de Vall-llobre. Aiguabarreig del Ter.
41. Torrent de Fàbregas. Aiguabarreig de la riera Major.
42. Afluents de la riera de Tosa (Estremera).
43. Basses de Mas d'Osó.
44. Basses del Pujolar.
45. Riera del Sorreig. Aiguabarreig del Ter.
46. Afluents del Segadell.
47. Afluents del Rigard. Aiguabarreig del Freser/límit del terme municipal de Ribes de Freser.
48. Afluents del Freser. Aigües amunt de la resclosa del pont de la Cabreta (excloses les zones de pesca controlada).
49. Canal de Padern. Aiguabarreig del Ter.
50. Torrent dels Forquets (riu Carboner). Pista forestal d'Espinavell a Setcases.
51. Clot del Pastissol.
52. Riera de Catllar. Jaça del Roc.
53. Clot de les Tallades. Aiguabarreig del Ter.
54. Torrent de Meians. Aiguabarreig del Ter.
55. Riera d'Abella. Pont de can Gallina.
56. Torrent Negre.Aiguabarreig del Ter.
57. Clot de Sant Benet.Aiguabarreig del Ritort.
58. Clot de la Seca. Aiguabarreig del Ritort.
59. Comalada o coll de Pany.
60. Torrent de la Font del Vern.Aiguabarreig del Ter.
61. Molló. Aiguabarreig del Ritort.
62. Clot de la Coseta. Aiguabarreig del torrent Fabert.
63. Riera de Bracons. Aiguabarreig de Fornès.
64. Estany de Banyoles (tram 1).La Ravanera/aiguabarreig de la riera Castellana.
65. Estany de Banyoles (tram 2). Rieres entrants i sortints de l'estany de Banyoles.Font del Rector/Font del Vilar.
66. Riu de Planès. Aiguabarreig del Rigard (exclosa la zona de pesca controlada).
67. Torrent de la Molin. Aiguabarreig del Ter
68. Freser. Pont del Raval a Ripoll/pont de la Farga a Ripoll.
69. Rigard. Pont de Fornells a Nevà/pont del torrent de Palós.
70. Riu Onyar. Pont de Pedra a Girona /pont de la Creueta.
71. Torrent de l'Escarmarc (La Girona). Aiguabarreig amb el riu Ter.
72. Feitus. Aiguabarreig amb el riu Ter.
73. Ter.
Pont d'entrada de Setcases/Aiguabarreig riera de Carboners.
74. Ter i Ritort.Presa de Creixenturri/Límit inferior del refugi del nucli urbà de Camprodon.
75. Ter. Aiguabarreig riera de Carboners/Aiguabarreig riera de la Coma de l'Orri.
76. Ter. Límit superior del refugi de pesca del nucli urbà de Camprodon/aiguabarreig riera de Feitús.
77. Ritort. Límit superior del refugi de pesca del nucli urbà de Camprodon/Casa de can Moi.
78. Freser.Resclosa del Bar Gusi/Resclosa de la Plaça del Mercat.

Conca de la Tordera

1. Tordera (inclosa la Castanya). Des del pont de la Carretera.
2. Riera d'Arbúcies. Saltant del Crous.
3. Sot de la Nou. Aiguabarreig d'Arbúcies/300 m amunt.
4. Pujol. Aiguabarreig d'Arbúcies/1.000 m amunt.
5. NesplaAiguabarreig d'Arbúcies/50 m amunt.
6. Crous.Aiguabarreig d'Arbúcies/500 m amunt.
7. Torrent d'en Marlet.Aiguabarreig de la riera de Riells/600 m aigües amunt.
8. Torrent d'en Bernat.Aiguabarreig de la riera de Riells/900 m aigües amunt.
9. Sot del Grèvol.Límit superior de la ZPC TO-005/1 km aigües amunt.
10. Llacuna de les Llobateres.
11. Riera de Truites.Aiguabarreig amb riera d'Arbúcies/Passallís del Vidal.
12. Riera de Truites Aigua amunt de la Font dels quatre Ratxos.
13. Riera de Bascona.Aiguabarreig amb la Tordera.
14. Riera de Martinet.
15. Riera d'Avencó.
16. Riera de Siuret o Rifer.

Conca del Besòs

1. Avençò.Pont de Picamena.
2. Rec de Vallforners. Aiguabarreig de la Baga d'en Cuc (inclòs el refugi).
3. Vallcàrquera.Aiguabarreig del Congost.
4. Congost.Terme municipal de la Garriga.
5. Congost.Terme municipal de les Franqueses del Vallès.
6. Congost.Terme municipal de Granollers.
7. Ripoll.Torrent de Ribatallada/antic gual d'accés al barri de Torre Romeu.

Conca del Llobregat

1. Demetge.Aiguabarreig del Llobregat.
2. Peguera.Aiguabarreig del Llobregat.
3. Saldes.Riera de Gresolet.
4. Llobregat.Fonts del Llobregat.
5. Regatell.Aiguabarreig del Llobregat.
6. Riutort.Aiguabarreig del Llobregat.
7. Erols.
8. Monnell.
9. Ca la Beneta.
10. Llobregat.Marge esquerre: can Serra/pont vell de Burés.
11. Llobregat.Marge dret: bauma de l'església/pont vell de Burés.
12. Bastareny.Tot el tram inclòs dins els límits del parc natural Cadí-Moixeró.
13. Grèixer.Tot el tram inclòs dins el parc natural Cadí Moixeró.
14. Bitlles.Pont de la carretera C-244 al TM de Sant Quintio de Mediona.

Conca del Cardener

1. Conca del Mossoll o Ribereta del Pujol.
2. Aiguadora.Casa Hostalet/pont del Pastisser a la carretera Solsona-Berga.
3. La Pedra.

Delta de l'Ebre

1. Ullals de Baltasar.
2. Zona de propietat pública de l'illa de Buda, la Gola Nord i el tram del Migjorn comprès entre els 400 m aigua amunt i 150 m aigua avall de la bocana de la pesquera d'Enriquet.

Algars

1. Algars.Pont de la carretera d'Horta de Sant Joan a Arenys de Lledó/pont de la carretera de Lledó a Horta de Sant Joan.

Conca del Segre

1. Torrent de Cabiscol o Bastanit.Aiguabarreig del Segre.
2. Quer. Aiguabarreig del Segre.
3. Bescaran o Estamariu. Aiguabarreig del Segre.
4. Naval.
5. Os de Civís.Os de Civís (exclosa la zona de pesca controlada).
6. Riu d'Ars i de Civís.Aiguabarreig d'Ars i Civís.
7. Castellbò i Arquell.Aiguabarreig del Segre.
8. Cabó.Aiguabarreig del Segre.
9. Castellàs i la Guàrdia.Aiguabarreig del Segre (exclosa la zona de pesca controlada).
10. La Vansa.Riu de la Vansa (exclosa la zona de pesca controlada).
11. Torrent de Ribanegra o Cornellana.Aiguabarreig de la Vansa.
12. Perles.Aiguabarreig del Segre (exclòs zona de pesca controlada).
13. Ribera Salada.Pont del poble d'Altés/pont de Querol a la carretera L-301.
14. Rialb i barrancs de Gabarra.St. Martí del Puig.
15. Riera de Sanaüja i Sallent.Poble de Sanaüja.
16. Llobregós.Aiguabarreig del Segre/pont de can Codina o Talteüll.
17. Riu de les Segues.Aiguabarreig del Segre/fonts del Prat.
18. Segre a la presa d'Alòs de Balaguer.Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa/presa d'Alòs de Balaguer.
19. Torrent del Pi.Aiguabarreig del Segre.
20. Duran.Molí de Meranges.
21. Alp o la Molina.Aigua amunt del pont de can Planes.
22. Canal d'entrada al llac de Puigcerdà.Des de l'aiguabarreig amb el llac de Puigcerdà 25 metres aigua amunt.
23. La Llosa.Exclòs les zones de pesca controlada.
24. Boix (inclou Baldomar).Aiguabarreig del Segre.
25. Arànser o del Molí.Tota la conca, exclòs zona de pesca controlada.
27. Sallent.Riu Sallent.
28. Riu Pallerols.Aiguabarreig Segre.
29. Riu d'Alp.Aiguabarreig amb el Segre/pont d'Estoll.
30. Riu Rialb.Piscifactoria de Palou/1,5 m aigües amunt de la piscifactoria de Palou.
31. Ribera Salada.Pont de Querol/molí de l'Ingla.
32. Estany d'Ivars Vila-sana (excepte els llocs autoritzats en el Pla d'usos de l'estany).
33. Embassament d'Utxesa (excepte zona de pesca controlada).
34. Embassament de Sant Llorenç de Montgai (excepte zona de pesca controlada).

Conca de la Noguera Ribagorçana

1. Barranc de Sallent.Límit del parc nacional, a la cascada dels estanys Gelats.
2. Noguera Ribagorçana a Senet.Pont de Senet/presa del pantà de Senet.
3. Barranc de Comalesbienes.Aiguabarreig del Noguera de Tor.
4. Barranc Muntanyeta.Aiguabarreig del Noguera de Tor.
5. Sant Nicolau.Aiguabarreig del barranc de l'Aiguassi/límit del parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
6. Mulleres de Taüll.Aiguabarreig del barranc Collbirrós amb el riu de Mulleres inclòs.
7. Durro.Ginebrell/últim pont.
8. Riuet de Calvo o de Barruera.Font de la Cabana del Pastor.
9. Barrancs finals del terme municipal de Barruera: Cardet, Solanella, Serval, Comabona, Fenero o de Coll i Sarahís. Aiguabarreig del Noguera de Tor.
10. Viu de Llevata.Aiguabarreig del barranc de Viu amb el barranc de Massivert.
11. Noguera Ribagorçana a Orrit.Aiguabarreig del barranc Sant Roman/aiguabarreig del Solà.
12. Noguera Ribagorçana al Pont de Montanyana i cua de l'embassament de Canelles. Aiguabarreig del barranc de Pardina/pont antic al poble del Pont de Montanyana. Inclòs el canal de desguàs de la central hidroelèctrica del Pont de Montanyana.
13. Boix i Tragó.Aiguabarreig de la Noguera Ribagorçana.
14. Cales de l'embassament de Canelles.
14.1 Cala del Guart o Cagijar. Pont de Penavera/aiguabarreig del Guart.
14.2 Cales dels barrancs Blancafort o del Llop, Gros i les Rebolleses, Maçana, Dents de Finestres (3 barrancs) i Congost. Estrets d'entrada a les cales/aiguabarreig dels barrancs afluents.
15. Riu Durro. Aiguabarreig amb la Noguera de Tor/cota 1.200.

Conca de la Noguera Pallaresa

2. Noguera Pallaresa i afluents entre Isil i Era Val d'Aran.
És refugi de pesca tota la conca de la Noguera Pallaresa entre Isil i Era Val d'Aran (excloses les zones de pesca controlada).
3. Airoto (exclosa la zona de pesca controlada).Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
4. Àrreu (excloses les zones de pesca controlada). Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
5. Bonaigua. Pont de les Barreres a la carretera d'Esterri d'Àneu a Vielha.
6. Barranc de Gerber (exclòs zona de pesca controlada).Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
7. Cabanes (excloses les zones de pesca controlada).Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
8. Riera de Tinter o de Son del Pi (excloses les zones de pesca controlada).
9. Escrita. Aiguabarreig del barranc de Pinetó/límit del parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
10. Peguera.Aiguabarreig del barranc de Font Grassa/límit del parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
11. Barranc de Llavorre.Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
12. Torrent de Berrós. Aiguabarreig de l'embassament de la Torrassa.
13. Rierols a la cua de l'embassament de la Torrassa. Rierol de la borda de Salito i rierol del toll de Pauet. Aiguabarreig dels dos braços de la Noguera Pallaresa al toll de Pauet/aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
14. Escart.Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
15. Noguera de Cardós o Lladorre. Pont del Prat del Voluntari o Moriató (excloses les zones de pesca controlada).
16. Noguera Vallferrera i Noguera de Tor.Aiguabarreig de la Noguera de Cardós (excloses les zones de pesca controlada i zona lliure sense mort).
17. Cantó o Soriguera.Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
18. Montardit. Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
19. Escós o de les Melleres.Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
20. Ancs o Compte.Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
21. Barranc d'Enseu o de les Pletes.Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
22. Major.Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa.
23. Barranc dels estanys de Cabdella. Tots els barrancs entre els estanys.
24. Barrancs de la borda del Ferrer o Solà i barranc del Portell o Roi.Aiguabarreig del Flamisell.
25. Valiri (exclosa la zona de pesca controlada).Aiguabarreig del Manyanet.
26. Bossia o Bellera.
Tota la conca (exclosa la zona de pesca controlada).
27. Cadolla.Pont de Cadolla.
28. Carreu.Aiguabarreig de l'embassament de Sant Antoni.
29. Noguera Pallaresa a Gavet de la Conca.Aiguabarreig de conques/aiguabarreig del canal de desguàs de la central hidroelèctrica de Gavet.
30. Barranc de Solà. Aiguabarreig de l'embassament Sant Antoni.
31. Noguera Pallaresa a la presa de Camarasa. Aiguabarreig del Segre/presa de Camarasa.
32. Canal de la central hidroelèctrica de Sossís. Canal de desguàs de la central hidroelèctrica de Sossís/presa del canal a la presa de Sossís.
33. Canal de la central hidroelèctrica Productora. Pont del canal a la Noguera Pallaresa/central hidroelèctrica Productora.
34. Barranc de l'Estanyola de Gerber.Aiguabarreig del Bonaigua.
35. Noguera Pallaresa a la Guingueta d'Àneu.Canal de desguàs de la central hidroelèctrica de la Torrassa/presa de l'embassament de la Torrassa.
36. Flamicell a Espui.Pont del poble d'Aiguabella/comporta de la central hidràulica de Cabdella.
37. Manyanet.Tota la conca (exclosa la zona de pesca controlada).
38. Bonaigua a l'estany de la Senyora.Resclosa de l'estany/torre d'alta tensió a la C-142.
39. Canal de Becero.Aiguabarreig de la Noguera de Lladorre/capçalera.
40. Riu Filià.Aiguabarreig del Flamicell.
41. Barcedana.Tota la conca.
42. Conques o Gavet.Tota la conca.
43. Barranc de les Espones.Aiguabarreig Flamicell.
44. Riu de Broate.Aiguabarreig Noguera de Cardós.
45. Riu de Boldís.Aiguabarreig Noguera de Cardós.
46. Torrent de Pallero.Aiguabarreig Noguera de Cardós.
47. Noguera Pallaresa.Aiguabarreig Segre/presa de Camarasa.
48. Torrent d'Esterri.Aiguabarreig amb Noguera de Cardós/capçalera del torrent d'Esterri.
49. Riu Cadolla.Aiguabarreig del Bossia/pont del poble de Cadolla.
50. Estany de Montcortés.Tot l'estany.

Conca del Foix

1. Riera de Pontons.Aigua amunt del poble de Pontons.
2. Embassament del Foix (excepte zona de pesca controlada)

Annex 2

Zones lliures de pesca sense mort

Són zones lliures de pesca sense mort totes les zones lliures incloses en les zones de reserva genètica de truites indicades a l'annex 3 i les que s'esmenten a continuació.

Conca de la Muga

1. Muga.Aiguabarreig del Manol/pont de la carretera de Vilabertran a Peralada.

Conca del Llobregat

1. El Llobregat.Pont de la B-4022 amb la C-1411/resclosa del canal industrial al Collet.
2. Aiguadora.Aiguabarreig amb el Cardener/resclosa de Comabella.
3. El Cardener.Molí del Pont/represa del molí dels Cups.
4. L'Aigua d'Ora.Pont de la carretera Solsona-Berga/Corbera.
5. El Cardener.Molí del Monegal/Font de la Puda.
6. Riu Saldes. Resclosa del Collet/aiguabarreig amb el torrent de Busoms.
7. Torrentsenta.Casa Molí de Gòsol/naixement.
8. Riera de Grèixer.Aiguabarreig amb el Bastareny/límit amb el parc natural Cadí-Moixeró a l'altura de la carretera C-1411.

Conca de la Noguera Pallaresa

3. Riu Noguera de Lladorre.Pont de Borito/presa de Tavascan.
7. El Flamisell.Pont vell de la Plana de Mont-ros/central de Molinos.
8. Flamisell.Pont de ferro de la Pobla de Segur/pont del congost d'Erinyà.
9. Noguera de Cardós.Aiguabarreig riu de Graus/aiguabarreig riu Boldís.
10. Noguera Pallaresa.Pont de la carretera d'Aidí/aiguabarreig Baiasca.
11. Noguera Pallaresa-Unarre.Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa/població de Cerbi.
13. Riu Baiasca.Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa/pont Arestui.
15. Noguera Pallaresa.Pont d'Escaló/50 m avall presa de la Torrassa.
16. Noguera de Cardós.Aiguabarreig riu Vallfarrera/Borda de Bram.
17. Riu Escrita.Aiguabarreig Noguera Pallaresa/Pont d'Espot.

Conca de la Noguera Ribagorçana

1. La Noguera Ribagorçana. Pont de la carretera de Montanuy a Vilaller/barranc de El Salto.
3. Barranc de Malpàs.Aiguabarreig amb el rierol del Convent/naixement.
6. Riu Sant Martí.Aiguabarreig Noguera de Tor/aiguabarreig barranc de Taüll.

Conca del Segre

2. Torrent de la Bavosa o Pedra.Aiguabarreig amb el Segre/límit amb el parc natural Cadí-Moixeró.
3. Riu del Molí o Arànser.Pont del Dimoni/pont de la Mussa.
8. El Segre.Pont d'Adrall/pont d'Arfa.
11. El Segre.Pont d'Arsèguel/la Quera.
17. Riu Segre.Aiguabarreig riu la Guàrdia/aiguabarreig barranc de Gullinoves.

Conca del Ter

1. El Freser.Nucli urbà refugi de Ribes/100 m aigües amunt de la central del Molí.
3. Riu Ritort.Aiguabarreig de la riera Ginestosa/zona de refugi de pesca.
4. Riera de Tragurà.Confluència amb el riu Ter/zona de refugi de pesca.
5. Riera del Catllar.Confluència amb el riu Ter/zona de refugi de pesca.
6. El Ter.Central de Folcarà/límit inferior del TE-030.
7. Riera de Carboner. Confluència amb el Ter/carretera forestal a Espinavell.
8. Riera de Fabert.Confluència amb el Ritort/refugi de pesca núm. 062.

Conca del Fluvià

1. Fluvià.Aiguabarreig amb el riu Llierca/poble de Castellfollit de la Roca.

Conca de la Tordera

1. Riera de les Truites.Passallís del Vidal/Font dels quatre Ratxos.

Conca del Besòs

1. El Ripoll.Antic gual d'accés a Torre Romeu/Límit terme municipal amb Barberà del Vallès.

Annex 3

Zones de reserva genètica de truita

Curs d'aigua.
Límit inferior.

a) Freser.Aigua amunt de la resclosa del Pont de la Cabreta.
b) Ter.Aiguabarreig amb el Ritort (inclòs el Ritort).
c) Duran.Aiguabarreig amb el Segre.
e) Barranc de Conangles.Aiguabarreig amb la Noguera Ribagorçana.
g) Noguera de Tort (conca de la Noguera Ribagorçana).Aigua amunt de l'aiguabarreig amb el riu Sant Nicolau (inclòs).
i) Riu Erta.Tota la conca.
j) Noguera Pallaresa.Aigua amunt de la borda Pubill.
k) Noguera de Vallferrera.Aigua amunt del casc urbà d'Alins.
l) Riu Baiasca.Aigua amunt del túnel del Cargol.
m) Noguera de Cardós.Aigua amunt de l'aiguabarreig amb el riu d'Estaon o Peracalç (riu Estaon inclòs).
o) Riu Escrita.Aigua amunt del poble d'Espot (riu Peguera inclòs).
p) Riu Flamisell.Aigua amunt de la central de Molinos.
q) Riu Manyanet.Aigua amunt de l'aiguabarreig amb el riu Valiri (riu Valiri inclòs).
s) Segre.Aigua amunt de l'aiguabarreig amb el riu d'Alp.
t) Riu Aigua de Valls.Tota la conca.
u) Riu Aigua d'Ora.Aigua amunt de la carretera a Sant Llorenç de Morunys.

Annex 4

Aigües d'alta muntanya
Conca
Curs d'aigua
Inici de la zona d'alta muntanya.

a Noguera Ribagorçana.

1. Noguera Ribagorçana.Presa de l'embassament d'Escales.
la Noguera Pallaresa.

1. Manyanet.Aiguabarreig Valiri (inclòs) a Can Molà d'Amunt.
2. Flamicell.Aiguabarreig del riu Bellera.
3. Noguera Pallaresa.Pont de Llavorsí.

(10.048.214)

http://www.gencat.cat/diari/5581/10048214.htm

1 comentari:

  1. Caldria pressionar a la nostra Administració que ens empara i ens recapta les taxes per tal que es recuperessin dos trams de pesca qualificats com refugi: en el sector de Camprodon, en el Ter aigües amunt del refugi del nucli urbà de Camprodon fins l'aiguabarreig de la riera de Feitus i en el Ritort aigües amunt del nucli urbà de Camprodon fins la casa de Can Moi. Considero que aquests dos trams podrien ser perfectament un lliure sense mort.

    ResponElimina